Devagiri, Maharashtra

About Devagiri , Maharashtra

Objectives of Devagiri, Maharashtra

Teachers training Workshop
Science Workshop
Model making workshop

ORGANISING TEAM


Dr. Palaskar Nandkumar

Dr. Jyoti Hemanta Joshi

Dr. Rajani Khot

MAIN EVENTS