Madhya Bharat, Madhya Pradesh

About madhya Bharat , Madhya pradesh

Objectives of Madhya Bharat, Madhya Pradesh

Bhopal Vigyan mela 2017
IIEFA Bhopal conference 2017
Lecture series (Vigyan Vimarsh)
Rashtriya Hindi Vigyan Sammelan 2017
Prant Abhyas Varg
State level VVM camp

ORGANISING TEAM


Dr. N P Shukla 9424410811
shuklanp55@yahoo.co.in

Dr. J P Shukla 9425600630
jpshukla@yahoo.com

MAIN EVENTS